Om oss
Signera erbjuder skräddarsydda konsulttjänster i samband med rekrytering av nyckelfunktioner såsom chefer och specialister till samhällsnyttiga organisationer och företag.

Marina Sjölin

Partner / Senior Consultant

Marina Sjölin har sedan 2007 arbetat med kompetensbaserad rekrytering och headhunting av chefer och specialister inom ett flertal branscher. Förutom sin gedigna konsulterfarenhet från den offentliga sektorn har Marina innehaft chefsbefattningar inom näringslivet där hon framförallt arbetat som rådgivare gentemot chefer och som ansvarig för den strategiska kompetensförsörjningen. 

Marina har en beteendevetenskaplig fil. kand examen och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; SHL, Cut-e och Cubiks.

Marinas övertygelse är att rätt person på rätt plats leder till positiva resultat och en välmående arbetsplats. Hon har under sina verksamma år etablerat ett omfattande kontaktnät med såväl uppdragsgivare som kandidater och arbetar alltid utifrån devisen att bygga långsiktiga relationer. 

[email protected] / 070-744 70 60

View LinkedIn profile

Josefin Johansson

Partner / Senior Consultant

Josefin Johansson har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2011, både som konsult och affärsområdeschef med särskilt ansvar gentemot offentlig och idéburen sektor. Med erfarenhet även från strategiskt kompetensförsörjningsarbete i linjeorganisation har hon skaffat sig en god förståelse för olika organisationsmodeller och en förmåga att sätta sig in i varje uppdrags unika förutsättningar.

Josefin har en beteendevetenskaplig fil. kand examen med vidareutbildning inom psykologi och pedagogik. Hon är licensierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; bland annat Cut-e och Cubiks.

Josefin har ett starkt kundfokus och ett samhällsintresse som motiverar henne att åstadkomma rekryteringar som gör skillnad. Hennes arbetssätt präglas av en tydlig kommunikation och ett uthålligt engagemang genom hela processen. 

[email protected] / Tel. 070-862 09 90

View LinkedIn profile

Priscilla Paulin

Research Consultant

Priscilla har flerårig erfarenhet från roller inom search- och headhunting inom Signeras sektorsinriktning. Priscilla har en beteendevetenskaplig fil. kand examen med inriktning mot psykologi. Hon är licenserad användare av ett flertal testverktyg; Cut-e, Assessio och Talent Q.

Priscilla har flerårig erfarenhet från roller inom search- och headhunting. Hon har även närmare 15 års erfarenhet från servicebranschen, bland annat från personalledande befattningar, vilket präglar hennes sätt att alltid vilja åstadkomma såväl nöjda kunder som kandidater. Priscilla har även ett eget aktivt styrelseengagemang inom den ideella sektorn.

 [email protected] / 070-456 63 65

 

View LinkedIn profile

Anna Hultkrantz

Recruitment Consultant

Anna Hultkrantz är rekryteringskonsult och har varit verksam i rekryteringsbranschen sedan 2015. Anna genomför search- och rekryteringsprocesser samt second opinon på chefs-, specialist- och andra nyckelfunktioner. Majoriteten av genomförda uppdrag finns främst inom samhällsnyttiga organisationer men Anna har även varit verksam inom segment som fastigheter, finans, läkemedel, IT och FMCG vilket resulterat i en gedigen bredd och ett omfattande nätverk.

Anna har en fil.kand. examen från Personal- och arbetslivsprogrammet med inriktning mot psykologi och är certifierad användare av ett flertal arbetspsykologiska testverktyg; bland annat SHL, Cut-e och Assessio.

Anna brinner för mötet med såväl kunder som kandidater. Hennes styrka ligger i att rekrytera rätt person på rätt plats med målet att uppnå positiva effekter för båda parter. 

[email protected] / 073-834 33 20

View LinkedIn profile

Sofia Jansson

Research Consultant

Sofia är inriktad på search och headhunting och har flerårig erfarenhet av tillsättning av högre chefsroller, bland annat till offentliga verksamheter inom exempelvis hälso- och sjukvård, regioner, kommuner och myndigheter med flera.

Sofia har en fil. kand examen inom statsvetenskap och är även engagerad som styrelsemedlem i två ideella organisationer, varav vice ordförande i en av dem.

Sofia har i sin roll mycket kontakt med både kunder och kandidater och värnar om långvariga relationer. Med sin breda erfarenhet från såväl idéburna som politiskt styrda organisationer har Sofia en god förståelse för verksamheters unika utmaningar och förutsättningar. 

[email protected] / Tel. 073-539 64 51

 

View LinkedIn profile

Kemmie Hansson

Research Consultant

Kemmie är inriktad på search och headhunting och arbetar med tillsättningar av nyckelfunktioner inom offentliga och ideella organisationer.

Kemmie har en fil. kand. examen från Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet med inriktning mot sociologi och engagerade sig under studietiden som styrelsemedlem i en förening samt som volontär i en ideell organisation.

Kemmie har tack vare sin tidigare erfarenhet av rekrytering till en stor variation av yrkesroller en förståelse och kunskap som stärker hennes förmåga navigera på kandidatmarknaden - en kompetens som bidrar till att kvalificerade kandidater rekryteras till rätt plats.

 [email protected] / Tel. 076-339 98 45

 

View LinkedIn profile

Från tanke till handling

Under många år i rekryteringsbranschen har vi på nära håll sett den kompetensbrist som råder på olika håll på den svenska arbetsmarknaden. För oss blev det tydligt att beslutsfattare som tillåter sig att tänka i nya banor också är de som bygger de mest framgångsrika teamen. Vår övertygelse är därför att en lyckad personbedömning handlar om mer än att bara säkerställa de mätbara kunskaperna hos en kandidat. I slutändan är det de kognitiva förmågorna - såsom kapacitet, attityd och kreativitet - som är avgörande för hur vi tar oss an morgondagens utmaningar. Det är där vår expertis bidrar och gör skillnad.