Mångfald & jämlikhet

En bred representation är värdeskapande för organisationers effektivitet och resultat. Det stärker förtroendekapitalet, bidrar till hållbarhet, genererar effektiva team och en bättre arbetsmiljö.

Så här jobbar vi

För oss på Signera är det en självklarhet att alla individer ska erbjudas samma möjligheter på arbetsmarknaden. Vid varje rekryteringsprocess arbetar Signera utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv för att åstadkomma ett så diversifierat kandidatunderlag som möjligt. Gång på gång ser vi hur våra tillsättningar bidrar till bättre leverans, mångfald, arbetsmiljö och färre felrekryteringar.

Signera erbjuder en beprövad rekryteringsmetod för att sänka trösklar och öka möjligheter för arbetstagare på arbetsmarknaden, oavsett bakgrund. Genom opartiska och kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser möjliggör Signera för arbetstagare att söka och erhålla anställning, oavsett kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder.