Mångfald & jämlikhet
En bred representation är värdeskapande för organisationers effektivitet och resultat. Det stärker förtroendekapitalet, bidrar till hållbarhet, genererar effektiva team och en bättre arbetsmiljö.

Så här jobbar vi:

Signera har en tydlig och uttalad ambition att erbjuda individer samma villkor och möjligheter på arbetsmarknaden. Vid varje rekryteringsprocess arbetar Signera utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv för att kunna presentera ett så diversifierat kandidatunderlag som möjligt.

Signera erbjuder en beprövad rekryteringsmetod för att sänka trösklar och öka möjligheter för arbetstagare på arbetsmarknaden, oavsett bakgrund. Genom kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser möjliggör Signera för arbetstagare att söka och erhålla anställning, oavsett kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder.