Signeramodellen

Behovsanalys

Vid behovsanalysen träffar vi utvalda företrädare för att lära känna er verksamhet och identifiera ert aktuella rekryteringsbehov. Vi sätter tidplan och inhämtar all information som är av relevans för att göra en lyckad rekrytering. Efter mötet återkopplar vi med den kompetensprofil och uppdragsbeskrivning som det kommande urvalsförfarandet sedan riktas mot.

 

Search/annonsering

Searchprocessen sker systematiskt genom nätverk, databaser, sociala medier och inte minst en omfattande kartläggning av organisationer i samma eller närliggande branscher. Den kombineras ofta med riktad annonsering i utvalda mediekanaler. 

Presentation av kandidater

De ansökningar som inkommer matchas mot kompetensprofilen. Vi gör ett första urval och genomför intervjuer löpande under ansökningstiden. Därefter redovisar vi utfallet med rekommendation om vilka kandidater som är kvalificerade för processens nästa steg. 

Kundintervju

Tillsammans med dig som kund genomför vi uppföljande intervjuer med kandidaterna. På så sätt kan du fokusera på kandidaten, medan vår konsult säkerställer att intervjun håller en röd tråd. Vi inhämtar information om kandidaternas bakgrund avseende kunskap och erfarenheter och andra avgörande kriterier för rollen.

Djupintervju

Utvalda slutkandidater genomgår djupintervju hos Signera för att identifiera arbetssätt, egenskaper, potential och motivation som är av relevans för att nå framgång i den aktuella rollen. Referenser tas och betyg/intyg inhämtas. Vid efterfrågan kan vi även bistå med utökad bakgrundskontroll.

Arbetspsykologisk testning

Som ett komplement till djupintervjun genomför slutkandidaterna arbetspsykologiska tester. Testerna används som underlag till att bedöma de förmågor som är av relevans för den aktuella rollen. Återkoppling ges till både kandidat och uppdragsgivare. Våra konsulter är licensierade och vana användare av de tester som används.

Slutlig redovisning

Vi presenterar slutlig bedömning av kandidaterna och levererar beslutsunderlag inför anställning samt råd inför villkorsförhandling. Som chef får du med dig konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap. 

Uppföljning

Vi vill alltid säkerställa en lyckad rekrytering! Uppföljning sker därför med både uppdragsgivare och den anställde vid två tillfällen under anställningens första år.